Site Overlay

กล่องไปรษณีย์ ( แบบฝาชน )

กล่องไปรษณีย์ ( แบบฝาชน )

กล่องไปรษณีย์ No.M+ (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No.M+
ขนาด 35x45x25 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.H (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No.H
ขนาด 40x45x35 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.C+8 (2C)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No.C+8 (2C)
ขนาด 20x30x19 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.F (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. F
ขนาด 31x36x13 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.G (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. G
ขนาด 31x36x26 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.ฉ (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. ฉ
ขนาด 30x45x22.5 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.6 (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. 6
(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ F)
ขนาด 30x45x20 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.5 (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. 5
(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ จ)
ขนาด 24×40.5×18 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.4 (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. 4
(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ง)
ขนาด 22x35x14 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.3 (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. 3
(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ค)
ขนาด 20x30x11.7 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.CD (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. CD
ขนาด 15x15x15 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.2 (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. 2
(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ข)
ขนาด 17x25x9 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ AB (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ฝาชน AB
ขนาด 17×18.5×9 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.2B (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No.2B
ขนาด 17x25x18 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.2A (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. 2A
ขนาด 14x20x12 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.1 (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. 1
(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ก)
ขนาด 14x20x6 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.AA (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. AA
ขนาด 13x17x7 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.0+4 (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. 0+4
ขนาด 11x17x10 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.0 (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. 0
ขนาด 11x17x6 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.00 (แบบฝาชน)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. 00
ขนาด 9x14x6 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.6 (แบบพับล็อค)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. 6
(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ F)
ขนาด 30x45x20 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.5 (แบบพับล็อค)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. 5
(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ จ)
ขนาด 24×40.5×18 cm.
สีน้ำตาล สีขาว

กล่องไปรษณีย์ No.4 (แบบพับล็อค)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. 4
(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ง)
ขนาด 22x35x14 cm.
สีน้ำตาล

กล่องไปรษณีย์ No.3 (แบบพับล็อค)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. 3
(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ค)
ขนาด 20x30x11.7 cm.
สีน้ำตาล สีขาว

กล่องไปรษณีย์ No.2 (แบบพับล็อค)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. 2
(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ข)
ขนาด 17x25x9 cm.
สีน้ำตาล
สีขาว

กล่องไปรษณีย์ No.1 (แบบพับล็อค)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. 1
(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ก)
ขนาด 14x20x6 cm.
สีน้ำตาล
สีขาว

กล่องไปรษณีย์ No.0 (แบบพับล็อค)
กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ No. 0
ขนาด 11x17x6 cm.
สีน้ำตาล
สีขาว

กล่อง Value box เบอร์ C
กล่อง Value box เบอร์ C
ขนาด 20x30x11 cm.

กล่อง Value box เบอร์ B
กล่อง Value box เบอร์ B
ขนาด 17x25x9 cm.

กล่อง Value box เบอร์ A
กล่อง Value box เบอร์ A
ขนาด 14x20x6 cm.

กล่อง Simple box เบอร์ D
กล่อง Simple box เบอร์ D
ขนาด 22x35x14 cm.

กล่อง Simple box เบอร์ C
กล่อง Simple box เบอร์ C
ขนาด 20x30x11 cm.

กล่อง Simple box เบอร์ B
กล่อง Simple box เบอร์ B
ขนาด 17x25x9 cm.

กล่อง Simple box เบอร์ A
กล่อง Simple box เบอร์ A
ขนาด 14x20x6 cm.

กล่อง Simple box เบอร์ 0
กล่อง Simple box เบอร์ 0
ขนาด 11x17x6 cm.

กล่องหนังสือ
กล่องหนังสือ
ขนาด 303x427x48 m

กล่องใส่รองเท้า
กล่องใส่รองเท้า
ขนาด 20x30x11 cm.

กล่องเอนกประสงค์มีหูหิ้ว

กล่องเอนกประสงค์มีหูหิ้ว
ขนาด 19.5x29x20.5 cm

กล่องเปี๊ยะลูกฟูก พื้นแดงลายจุด
กล่องเปี๊ยะลูกฟูก พื้นแดงลายจุด
ปะหน้าต่าง ขนาด 15.50x19x5 cm.
กล่องใส่ขนม หรือผลไม้ พื้นแดงลายจุด

กล่องใส่ขนม หรือผลไม้ พื้นแดงลายจุด
ขนาด 88x163x135 mm.

กล่องหูหิ้ว
กล่องหูหิ้ว
ปะหน้าต่าง
กล่องผลไม้ฝาครอบ No.2 ปะหน้าต่าง

กล่องผลไม้ฝาครอบ No.2
ปะหน้าต่าง
ขนาด 20x20x10 mm

กล่องผลไม้ฝาครอบ No.3 ปะหน้าต่าง
กล่องผลไม้ฝาครอบ No.3
ปะหน้าต่าง
ขนาด 20x30x11.7 mm

กล่องผลไม้ฝาครอบ No.4 ปะหน้าต่าง

กล่องผลไม้ฝาครอบ No.4
ปะหน้าต่าง
ขนาด 22x35x14 mm

กล่องผลไม้ฝาครอบ No.5 ปะหน้าต่าง
กล่องผลไม้ฝาครอบ No.5
ปะหน้าต่าง
ขนาด 28×31.5×11.5 mm

กล่องขนม S 5
กล่องขนม S 5 (เจาะหน้าต่าง)
ขนาด 130x130x50 mm

กล่องขนม S 10
กล่องขนม S 10 (ปะหน้าต่าง)
ขนาด 153x178x50 mm.

กล่องใส่ขนม หรือ ผลไม้
กล่องใส่ขนม หรือ ผลไม้
ขนาด 88x163x135 mm.

กล่องขนม 2 กระดาษการ์ดอาร์ต
กล่องขนม 2 กระดาษการ์ดอาร์ต
ขนาด 10x15x7.50 cm.

กล่องส้ม (พิมพ์สีเเดง)
กล่องส้ม (พิมพ์สีเเดง)
ขนาด 88x163x135 mm.

กล่องหูหิ้ว คราฟท์
กล่องหูหิ้ว คราฟท์
ขนาด 15x20x14cm.

กล่องหูหิ้ว KI
กล่องหูหิ้ว KI ลอน E
ขนาด 15x20x14cm.

กล่องครัวซองค์ S4
กล่องครัวซองค์ S4
ขนาด 120x140x70 mm.

กล่องขนม 2 กระดาษ KA
กล่องขนม 2 กระดาษ KA
ขนาด 10x15x7.50 cm.

กล่องขนม 1 (ไม่ปะหน้าต่าง)
กล่องขนม 1 กระดาษอาร์ต
ขนาด 14x16x6 cm.

กล่องขนม 1 KP
กล่องขนม 1 KP
ขนาด 14x16x6cm.

กล่องขนม 3A
กล่องขนม 3A
ขนาด 12.70×12.70×7.80 cm.

กล่องเค้ก(ครึ่งปอนด์)
กล่องเค้ก(ครึ่งปอนด์) หรือขนม 2A
ขนาด 16.5×16.5×9 cm.

กล่องขนม 1A
กล่องขนม 1A
ขนาด 16×22.50x9cm.

กล่องฝาชน (มีพิมพ์)
กล่องฝาชน (มีพิมพ์)
ขนาด 285x415x365 mm.
กระดาษสีขาว KS 5 ชั้นลอน BC

กล่องขนมเค้ก 2 ปอนด์
กล่องขนมเค้ก 2 ปอนด์
ขนาด 24x24x10.5 cm.

กล่องขนมเค้ก 1 ปอนด์
กล่องขนมเค้ก 1 ปอนด์
ขนาด 20.5×20.5×9 cm.

กล่องลูกฟูกเกรดส่งออก
กล่องลูกฟูกเกรดส่งออก อย่างดี
มีเจาะหูจับเพื่อความสะดวกในการยก
JZ3000 size 51.9×54.8×42.5 cm.

กล่องลูกฟูกเกรดส่งออก
กล่องลูกฟูกเกรดส่งออก อย่างดี
มีเจาะหูจับเพื่อความสะดวกในการยก
LD7 size 46.9×52.2×40.3 cm.

ที่ลับเล็บแมว
ที่ลับเล็บแมว
ขนาด 45x45x5 cm.

กระดาษฝอย
เชือกมัด
เชือกมัด
ขนาด 0.5 กิโลกรัม

กล่องลอนลูกฟูกฟิวเจอร์บอร์ด
กล่องลอนลูกฟูกฟิวเจอร์บอร์ด
ขนาด 30x32x23 cm.

กล่องก้นขัดฝาเสียบไดคัท No.4
กล่องก้นขัดฝาเสียบไดคัท ปะหน้าต่าง No.4
ขนาด 22x35x14 cm.
สีน้ำตาล KI

กล่องก้นขัดฝาเสียบไดคัท No.3
กล่องก้นขัดฝาเสียบไดคัท ปะหน้าต่าง No.3
ขนาด 20x30x11.7 cm.
สีน้ำตาล KI

กล่อง Kerry Size L
กล่อง Kerry Size L
ขนาด 40x50x30 cm.
กล่อง 3 ชั้น ไม่มีพิมพ์
เกรดกระดาษ KA125/KA125

กล่อง Kerry Size M
กล่อง Kerry Size M
ขนาด 27x43x20 cm.
กล่อง 3 ชั้น ไม่มีพิมพ์
เกรดกระดาษ KA125/KA125

กล่อง Kerry Size S
กล่อง Kerry Size S
ขนาด 24x37x14 cm.
กล่อง 3 ชั้น ไม่มีพิมพ์
เกรดกระดาษ KA125/KA125

กล่อง KN (ไม่พิมพ์)
กล่อง KN (ไม่พิมพ์)
ขนาด 42x48x48 cm.
กระดาษ 3 ชั้นลอน C

กล่องไดคัทหูช้าง
กล่องไดคัทหูช้าง
ขนาด 25×34×9 cm.

กล่องฝาชน (มีพิมพ์)
กล่องฝาชน (มีพิมพ์)
ขนาด 255x900x480 mm.
กระดาษ 5 ชั้น ลอน BC

ถังกาว
ถังกาว
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 410 mm.
ความสูง 810 mm.

กล่องรองเท้า
กล่องรองเท้า
ขนาด 8.625×14.125×3.625 นิ้ว
กระดาษ 3 ชั้น

กระดาษคราฟท์
เป็นกระดาษแผ่นเรียบ ใช้สำหรับห่อสินค้า, ปูพื้น หรือพิมพ์งานอ๊อฟเซ็ต เกรดกระดาษที่จำหน่าย CA, CM, KA, KI, KT

กระดาษฉาก
ทำจากกระดาษอัดแข็งอย่างดี แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับใช้กันมุมสินค้าก่อนรัดด้วยเชือกหรือสายรัด เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าหัก ยุบ หรือเสียรูปทรง
ขนาดมาตรฐานของสินค้า : ปีก ข้างละ 5 cm. ความยาว 107 cm.

EPE โฟม
ใช้สำหรับรองสินค้าเพื่อกันรอยขีดข่วนและกันกระแทก ความหนา 1 mm. หน้ากว้าง 130 cm. 1 ม้วน ยาว 150 เมตร
พลาสติกกันกระแทก

เม็ดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดกันกระแทก 10 mm. หน้ากว้าง 1.30 เมตร ยาว 100 เมตร

เม็ดเล็กหนาพิเศษ สามารถกันกระแทกได้ดีเป็น 2 เท่า เส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดกันกระแทก 10 mm. หน้ากว้าง 1.30 เมตร ยาว 50 เมตร

เม็ดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดกันกระแทก 20 mm. หน้ากว้าง 1.30 เมตร ยาว 50 เมตร

กล่องเก็บเอกสารจัมโบ้ (ฝาในตัว)

กล่องกระดาษขนาดภายนอก (กxยxส) 36.5x43x30 cm. เหมาะสำหรับเหมาะสำหรับบรรจุแฟ้มเอกสาร ขนาดสันกว้าง 2.75 นิ้วและ 3.25 นิ้ว ได้ 5 แฟ้ม (ชนิดธรรมดา)

กล่องเก็บเอกสารใบใหญ่ (ฝาในตัว)

กล่องกระดาษขนาดภายนอก (กxยxส) 30.5×44.5×30.5 cm. เหมาะสำหรับใช้เก็บเอกสาร, แขวนแฟ้มแขวน หรือบรรจุแฟ้มสำหรับใส่เอกสาร
1 กล่องสามารถใส่กระดาษ A4 ได้ประมาณ 7,200 แผ่น ( 12 รีม) แขวนแฟ้มแขวนได้ ประมาณ 8-10 แฟ้ม ใส่แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ได้ประมาณ 4-5 แฟ้มค่ะ (ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารในแฟ้ม) (อย่างดีพิเศษ)

กล่องเก็บเอกสารใบใหญ่ (ฝาในตัว)

กล่องกระดาษขนาดภายนอก (กxยxส) 30.5×44.5×30.5 cm. เหมาะสำหรับใช้เก็บเอกสาร, แขวนแฟ้มแขวน หรือบรรจุแฟ้มสำหรับใส่เอกสาร

1 กล่องสามารถใส่กระดาษ A4 ได้ประมาณ 7,200 แผ่น ( 12 รีม) แขวนแฟ้มแขวนได้ ประมาณ 8-10 แฟ้ม ใส่แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ได้ประมาณ 4-5 แฟ้มค่ะ (ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารในแฟ้ม) (ชนิดธรรมดา)

กล่องเก็บเอกสารใบเล็ก (ฝาในตัว)

กล่องกระดาษขนาดภายนอก (กxยxส) 30.5×40.5×26 cm. เหมาะสำหรับใช้เก็บเอกสาร, แขวนแฟ้มแขวน หรือบรรจุแฟ้มสำหรับใส่เอกสาร

1 กล่องสามารถใส่กระดาษ A4 ได้ประมาณ 4,500 แผ่น ( 9 รีม) แขวนแฟ้มแขวนได้ ประมาณ 8-10 แฟ้ม ใส่แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ได้ประมาณ 4-5 แฟ้มค่ะ (อย่างดีพิเศษ)

กล่องเก็บเอกสารใบเล็ก (ฝาในตัว)

กล่องกระดาษขนาดภายนอก (กxยxส) 30.5×40.5×26 cm. เหมาะสำหรับใช้เก็บเอกสาร, แขวนแฟ้มแขวน หรือบรรจุแฟ้มสำหรับใส่เอกสาร
1 กล่องสามารถใส่กระดาษ A4 ได้ประมาณ 4,500 แผ่น ( 9 รีม) แขวนแฟ้มแขวนได้ ประมาณ 8-10 แฟ้ม ใส่แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ได้ประมาณ 4-5 แฟ้ม

กล่องเก็บเอกสารใบจิ๋ว (ฝาในตัว)
กล่องกระดาษขนาดภายนอก (กxยxส) 24x33x25.5 cm. ขนาดพอเหมาะใส่กระดาษ A4 ได้ 5 รีม เหมาะสำหรับใช้ขนย้ายจัดเก็บของที่ขนาดไม่ใหญ่มากค่ะ (อย่างดีพิเศษ)

กล่องเก็บเอกสารใบจิ๋ว (ฝาในตัว)
กล่องกระดาษขนาดภายนอก (กxยxส) 24x33x25.5 cm. ขนาดพอเหมาะใส่กระดาษ A4 ได้ 5 รีม เหมาะสำหรับใช้ขนย้ายจัดเก็บของที่ขนาดไม่ใหญ่มาก

กล่องก้นขัดฝาเสียบ
ขนาด 5 x 5 x 12 นิ้ว กระดาษแป้งหน้าขาวหลังเทา 400 แกรม

กล่องก้นขัดฝาเสียบ
ขนาด 5 x 5 x 8 นิ้ว กระดาษแป้งหน้าขาวหลังเทา 400 แกรม

กล่องฝาเสียบ 2 ด้าน
ขนาด 7.5 x 12 x 2 นิ้ว กระดาษแป้งหน้าขาวหลังเทา 400 แกรม

กล่องฝาเสียบ 2 ด้าน
ขนาด 1.5 x 4.75 x 6.5 นิ้ว กระดาษแป้งหน้าขาวหลังเทา 400 แกรม

กล่องฝาครอบ
ขนาด 12 x 14 x 2 นิ้ว กระดาษแป้งหน้าขาวหลังเทา 400 แกรม

กล่องฝาครอบ
ขนาด 9 x 11 x 3 นิ้ว กระดาษแป้งหน้าขาวหลังเทา 400 แกรม

สุขภัณฑ์กระดาษ
สุขภัณฑ์กระดาษ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมที่ใส่กระดาษชำระ

บ้านแมวทำจากกระดาษลูกฟูก
พร้อมที่ลับเล็บแมว

บ้านแมวทำจากกระดาษลูกฟูก
พร้อมที่ลับเล็บแมว

พาเลทกระดาษ
พาเลทกระดาษ
สามารถใช้กับงานส่งออกไปยังประเทศ
ที่ไม่อนุญาติให้ใช้ พาเลทไม้ได้
ขนาด 100×120 cm.
(สามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโล)
ขนาด 60×120 cm.
(สามารถรับน้ำหนักได้ 300-500 กิโล)
ขนาด 50×120 cm.
(สามารถรับน้ำหนักได้ 100-300 กิโล)

กล่องเก็บเอกสารฝาแยก
กล่องกระดาษขนาดภายนอก (กxยxส)
31.5×41.5×27.5 cm. เหมาะสำหรับบรรจุแฟ้มเอกสาร ขนาดสันกว้าง 2.75 และ 3.00 นิ้ว ได้ 4 แฟ้ม

กล่อง 10NAF
กล่อง 10NAF
ขนาด 273 x 358 x 243 mm.
เกรดกระดาษ KS170/KT175 – B
กระดาษขาวแข็งพิเศษ

กล่อง 18 NMF
กล่อง 18 NMF
ขนาด 292 x 372 x 270 mm.
เกรดกระดาษ KS170/KT150 – B
กระดาษขาวแข็งพิเศษ

กล่อง 18NAF

กล่อง 18NAF
ขนาด 301 x 388 x 270 mm.
เกรดกระดาษ KS170/KT175 – B
กระดาษขาวแข็งพิเศษ

 

เราจำหน่าย – รับสั่งทำ , สั่งผลิต – บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม , บรรจุภัณฑ์กระดาษ , กล่องกระดาษลูกฟูก , บรรจุภัณฑ์กระดาษรูปแบบต่างๆ

( ราคาพิเศษ … เราจะขายให้คุณในราคาที่ถูกสุดๆ เพื่อที่คุณจะได้กลับมาซื้อเราอีกเรื่อยๆครับผม ^ ^   )

ขอคำปรึกษา หรือขอใบเสนอราคาได้ที่ Line นี้เลยครับผม

iD LINE :  www.Amata-Spare.com
โทรศัพท์ 098-2467624  E-mail :  Thebest.td9@gmail.com
ติดต่อที่คุณอ้น ฝ่ายขายได้เลยครับ ^____^